Reglament

PRÒXIMAMENT

NORMATIVA GENERAL

 • El Challenge Barcelona Triathlon es regeix per la normativa establerta per la Federació Espanyola de Triatló (FETRI), en consonància amb la International Triathlon Union (ITU), màxim estament mundial del Triatló.
 • L’organització disposa d’una assegurança de responsabilitat civil segons la legislació vigent. Tots els participants no federats disposaran d’una assegurança d’accidents de dia contractada per l’organització. Aquesta assegurança cobrirà els següents punts:
  • Assistència sanitària de forma il·limitada per a accidents esportius al terrotiri espanyol.
  • Invalidesa segons barem per accident esportiu de fins a 12.000€.
  • Mort per accident esportiu fins a 6.000€.
 • La notificació de l’accident esportiu ha de ser comunicada el mateix dia de l’esdeveniment esportiu. La cobertura de l’assistència sanitària o mèdico-quirúrgica únicament serà en els centres assistencials concertats per l’assegurança.
 • L’equip mèdic de la prova està autoritzat per decidir si un participant pot no continuar la prova, atenent a motius mèdics o de salut del participant, obligant-lo a retirar-se.
 • Cap participant podrà utilitzar substàncies dopants o prohibides amb la intenció de millorar el seu rendiment o per qualsevol altre propòsit. Es podran realitzar proves antidòping al finalitzar la competició si l’organització ho considera adient.
 • Els i les participants han de mostrar una bona conducta, cortesia i respecte a la resta de persones participants, a l’equip organitzatiu, a l’equip de voluntaris, jutges i a totes les persones que formen part de la prova. No fer-ho comportarà la desqualificació directa en qualsevol moment, sigui abans, durant o després de la competició.
 • En el cas que la persona participant vulgui retirar-se de la competició, i sempre que li sigui possible, haurà de comunicar-ho immediatament a l’organització de la seva retirada. Qualsevol participant que no ho faci i sigui objecte d’una operació de recerca i salvament serà responsable d’assumir les despeses relacionades amb el rescat.
 • El Challenge Barcelona Triathlon es reserva el dret de modificar en qualsevol moment les normes del reglament, recorreguts i/o espais de la prova, sempre que sigui necessari, i s’avisarà als i les atletes abans de la prova.
 • Els i les participants de la prova no poden anar amb el tors nuu durant els trams de ciclisme i cursa a peu, tal i com estableix el reglament de la FETRI.
 • És responsabilitat dels atletes que participen a la prova conèixer els recorreguts de cadascun dels segments de la prova, tan pel que fa el seu traçat com les voltes que hagin de realitzar, en el cas que sigui necessari. L’organització facilitarà tota la informació dels circuits a través de la web oficial de la prova i dels diferents mitjans que disposa, com també els canvis que es puguin produir.
 • El i la participant ha de portar el dorsal visible i la polsera que l’acredita com a participant durant el transcurs de tota la prova.
 • Els i les participants i els equips de relleus ha de realitzar el check in (control de material i accés a la zona de transició – box) en els horaris establerts per l’organització i amb el material requerit. L’organització es reserva el dret de desqualificar a qualsevol participant que no s’adhereixi a aquestes normes.
 • A la distància Olímpica no està permesa la participació de juvenils i cadets (menors de 18 anys a 31 de desembre de l’any en curs).
 • A la distància Sprint no està permesa la participació de cadets (menors de 16 anys a 31 de desembre de l’any en curs).
 • A la distància Super Sprint sí que està permesa la participació de cadets (nens i nenes que a 31 de desembre de l’any en curs tinguin 14 anys).

CIRCUIT DE NATACIÓ

 • L’equipament obligatori en aquest segment inclou: el casquet de natació oficial de la prova i qualsevol altre material que s’indiqui a la guia del i la participant, com per exemple el vestit de neoprè. La decisió de l’ús del neoprè, si és obligatori, opcional o està prohibit es prendrà el mateix dia de la prova d’acord amb la mesura de la temperatura de l’aigua en relació amb la temperatura ambient, com s’estableix en el reglament de la FETRI.
 • Està permès nedar amb el dorsal sempre i quan estigui per sota del neoprè. Si no està permès portar neoprè està prohibit portar el dorsal per nedar.
 • Està permès nedar amb camals de compressió per sota del neoprè.
 • El circuit de natació podrà ser modificat, retallat o suspès depenent de diferents factors com causes meteorològiques, de seguretat pels participants, condicions de l’aigua, etc. L’organització prendrà la decisió oportuna atenent tots aquests factors.
 • Està prohibit utilitzar aletes, pales i dispositius de flotació de tot tipus. És permet l’ús d’ulleres de natació o màscares facials.

CIRCUIT DE CICLISME

 • El dorsal adhesiu ha d’anar enganxat a la tija de la bicicleta i ser visible en tot moment.
 • És obligatori portar el dorsal posat i visible sempre durant el segment de ciclisme. Haurà d’anar col·locat a la part posterior del cos.
 • El casc de bicicleta ha d’estar homologat, tenir tres punts fixes de subjecció i ajustable. A més, ha de portar el dorsal adhesiu a la part frontal i a la part lateral esquerra.
 • El i la participant sempre que estigui amb contacte amb la bicicleta ha de portar el casc posat, cordat i ben subjectat.
 • Totes les bicicletes estaran sotmeses a un control obligatori per part de membres de l’organització per garantir l’eficiència dels frens i que compleixen la normativa.
 • Els i les participants en el tram ciclista han de circular preferiblement per la dreta de la carretera en tot moment, i fer avançaments o ser avançats per la seva esquerra, com també seguir la senyalització i lleis de trànsit.
 • A la zona de transició – box, la bicicleta haurà de recolzar-se a les barres, en el lloc on el i la participant tingui acreditat pel seu dorsal.
 • És obligatori deixar la bicicleta i el material que s’utilitzarà exclusivament per la competició en l’horari establert per l’organització pera fer el check in, en cap cas es podrà fer en un altre horari.
 • El fet de retallar o realitzar incorrectament el segment ciclista comportarà la desqualificació directa del i la participant.
 • No està permès l’ús d’auriculars, mòbils, càmeres o altres objectes en cap segment de la prova.
 • És obligatori portar el xip en el turmell durant tota la prova i retornar-lo al creuar la línia d’arribada.
 • L’organització es reserva el dret de desqualificar a un o una participant si aquest queda fora dels temps de tall prèviament establerts i publicats.

CIRCUIT DE CURSA PEU

 • Els i les participants no poden alterar o canviar l’aparença del seu número de dorsal durant la cursa a peu.
 • És obligatori portar el dorsal posat i visible en tot moment durant el segment de cursa a peu. Ha d’anar col·locat a la part de davant del cos.
 • L’ajuda externa de qualsevol tipus està prohibida, com també el seguiment i/o acompanyament de qualsevol participant amb un vehicle aliè a l’organització. En aquests casos es procedirà a la desqualificació del i la participant.
 • No està permès l’ús de vehicles.

RELLEUS

 • La participació per relleus pot ser per equips masculins, femenins o mixtes de 2 o 3 components.
 • Cada equip tindrà un casquet de natació, un xip i un dorsal pel ciclista i un altre pel corredor.
 • El testimoni s’entrega donant el xip d’un component a l’altre en el seu espai reservat a l’àrea de transició – box.
 • Des de l’inici de la competició fins a creuar la línia d’arribada, el xip l’ha de portar el membre de l’equip que està competint, col·locat sempre en el turmell.
 • La recollida del dorsal i el check in podrà realitzar-se per un sol component de l’equip, sempre i quan mostri la identificació:
  • DORSALS: fotocòpia del DNI o imatge en el telèfon de tots els components de l’equip i acreditar que tots estan federats.
  • CHECK IN: mostrar tot el material d’identificació com dorsal de la bicicleta, dorsal del casc, casquet de natació, dorsal, polsera i xip.
 • L’accés a la zona de transició o box estarà senyalitzat per un cartell. Durant la competició només podrà està dins el box el membre de l’equip que farà el següent relleu i ubicat en el lloc on disposen la seva bicicleta. No està permès escalfar dins aquesta àrea.
 • Hi haurà una classificació per la categoria d’equips de relleus mixtes, una altra per relleus femenins i una per relleus masculins.

JUNIOR CHALLENGE (SUPER SPRINT)

La Junior Challenge (Super Sprint) és una modalitat d’iniciació i foment del triatló a les categories menors. Serà una prova cronometrada per xip, on es premiarà a tots i totes les participants amb una medalla finisher. Aquesta prova està dirigida a nens i nenes entre 12 i 17 anys.

Es requereix l’autorització expressa del pare, mare o tutor/a legal per poder participar a la prova.

TEMPS DE TALL

A continuació, es detallen els temps de tall per cadascuna de les modalitats i segments de la prova.

NATACIÓ

CICLISME

CURSA A PEU

TOTAL

SHORT

25'

1h 37’

1h 05’

3h 07’

OLÍMPIC

50'

2h

1h 05’

4h

SPRINT

30'

1h

40’

2h 10’

JUNIOR CHALLENGE

30'

1h

40’

2h 10’

AQUATLÓ

30'

40’

1h 10’

Tots els i les participants que superin aquests temps de tall seran desqualificats i hauran d’abandonar la prova. En el cas de voler continuar ho faran sota la seva responsabilitat i sense el suport del personal de seguretat i control de la prova.

Anul·lacions i devolucions

 • La inscripció és personal i intransferible i no es podrà traspassar a una altra persona.
 • Un cop efectuada la inscripció a la prova no es realitzarà cap devolució de l’import, tret que la prova es suspengui per decisió de l’organització, per causes imputables a la mateixa i/o per motius relacionats amb la pandèmia de la Covid-19. En els casos descrits anteriorment, es realitzarà la devolució del preu de la inscripció menys 2€ del cost de gestió.
 • Davant inclemències climatològiques que impossibilitin la celebració d’alguna de les proves amb la totalitat dels seus segments, l’organització portarà a terme una altra prova alternativa d’acord amb els jutges. En cap cas es posposarà a una altra data.
 • Exemples:
  • Anul·lació del tram de natació per mal estat del mar: Duatló
  • Anul·lació del tram de ciclisme per pluja: Aquatló
  • Anul·lació del tram de ciclisme i del de natació: Cursa a peu
 • Davant inclemències meteorològiques extraordinàries o causes de força major no atribuïbles a l’organització i que impossibilitin la celebració de la cursa, l’organització no assumirà cap responsabilitat i no realitzarà cap devolució de l’import de la inscripció.
 • L’organització no es fa responsable dels perjudicis per danys físics, morals i/o materials que puguin afectar els i les participants i/o espectadors durant la prova.
 • Els i les participants eximeixen a l’organització, en qualsevol cas, les reclamacions o demandes pels accidents o malalties que es puguin contraure, o agreujar durant la prova, per accions o omissions, per danys personals o materials, i, sense caràcter limitatiu, per robatori, furt o deteriorament/pèrdua de material que pugui produir-se per actes propis, per part d’altres participants, o fins i tot tercers durant el desenvolupament de l’activitat.
 • La responsabilitat de l’organitzador de la prova és la que es disposa a l’art. 3 de l’Annex II del vigent Reglament de Circulació: l’activitat de la prova esportiva es regirà per les normes establertes per aquest reglament especial, els reglaments esportius i altres normes que resultin d’aplicació.
 • El i la participant que no pugui assistir a una prova en la qual s’ha inscrit no podrà traspassar-la a un altre participant sota cap supòsit.

Assegurança de cancel·lació

 • A través del formulari d’inscripcions es podrà contractar una assegurança de cancel·lació de la inscripció. El preu de la mateixa serà de 15 €.
 • Aquesta assegurança serà vàlida fins 15 dies abans de la celebració de la prova. Fins aquesta data el participant podrà sol·licitar el reemborsament del 100% de la inscripció. En cap cas serà reemborsable la part corresponent a l’import de l’assegurança.

Seguretat i assistència mèdica

 • La seguretat en la via pública i el control del tràfic serà responsabilitat de la Guàrdia Urbana de Barcelona amb el suport de l’organització. En cadascun dels tres segments del triatló hi haurà assistència sanitària concorde a la normativa vigent, al nombre de participants i a l’elevat percentatge d’esportistes no experts.
 • Els serveis mèdics estaran autoritzats a retirar qualsevol participant per raons mèdiques.

DADES DE CARÀCTER PERSONAL

 • Política de privacitat EMP Sport Events, com a encarregat del tractament d’aquest lloc web i de conformitat amb el que disposa la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal i Garantia dels Drets Digitals (LOPDGDD) i el Reglament General de Protecció de Dades (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques, han posat en pràctica aquelles polítiques, mitjans i procediments tècnics i organitzatius per garantir i protegir la confidencialitat, integritat i disponibilitat de les dades de caràcter personal dels seus usuaris. Aquestes dades seran tractades en el tractament 0639, que s’aplica a procediments en matèria de “Esdeveniments i activitats esportives a l’espai públic organitzats per l’IBE” a l’enllaç: https://seuelectronica.ajuntament.barcelona.cat/ca/proteccio-de-dades?tractament=0639 propietat del responsable del tractament que és L’Ajuntament de Barcelona degudament inscrit/s a l’Agència Espanyola de Protecció de Dades, de conformitat amb el que s’estableix en la legislació vigent.
 • En el cas que les dades que ha de facilitar l’usuari siguin necessàries perquè l’equip de EMP Sport Events puguin (I) encarregar les consultes, proporcionar informacions requerides per l’usuari; (II) realitzar tota aquella prestació de serveis i/o productes contractats o subscrits per l’usuari; (III) proporcionar accés a l’usuari a determinades funcionalitats del lloc web; o bé (IV) realitzar totes aquelles activitats pròpies de EMP Sport Events, aquí ressenyades, EMP Sport Events informarà d’aquesta obligatorietat a l’usuari, indicant-li quines dades cal complimentar necessàriament. Mitjançant la indicació, facilitació o introducció d’aquestes dades i de conformitat amb el que estableix l’article 6 de la L.O.P.D.G.D.D. l’usuari atorga consentiment al responsable del tractament i a EMP Sport Events com a encarregat del tractament perquè procedeixin al tractament de les dades subministrades en benefici de les finalitats esmentades anteriorment.
 • L’entitat responsable de la base de dades, així com les persones que intervinguin en qualsevol fase del tractament i/o les entitats a les quals els hagin estat comunicades -si s’escau i en virtut de la corresponent autorització conferida per l’usuari-, estan obligades a observar el secret professional i a adoptar els nivells de protecció i les mesures tècniques i organitzatives al seu abast que garanteixin la seguretat de les dades de caràcter personal, evitant, en la mesura que es pugui, accessos no autoritzats, modificacions il·lícites, sostraccions i/o la pèrdua de les dades, a fi de procurar el corresponent nivell de seguretat als fitxers de l’Ajuntament de Barcelona, segons la naturalesa i sensibilitat de les dades facilitades pels usuaris d’aquest Lloc Web. Igualment, EMP Sport Events com a encarregat del tractament es compromet a tenir implementades les mesures de seguretat que corresponguin en virtut del que està establert en el Reglament de Mesures de (R.D. 1720/2007).
 • Els usuaris tenen reconeguda per la indicada Llei Orgànica de Protecció de Dades els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició i, si s’escau, el dret a revocar en qualsevol moment el consentiment mitjançant l’enllaç: https://seuelectronica.ajuntament.barcelona.cat/ca/proteccio-de-dades/quins-drets-tinc-sobre-meves-dades
 • No obstant això i d’acord amb els interessos esportius, de promoció i explotació (reproducció de fotografies del circuit, emissió de vídeos, publicació de classificacions, etc.) mitjançant qualsevol dispositiu (televisió, internet, publicitat gràfica, etc.) i sense límit temporal, els i les participants cedeixen de manera expressa a l’organització el dret a reproduir el seu nom i cognoms, el lloc obtingut en la classificació, les seves fotografies i els seus vídeos.
Desplaça cap amunt